「Codeforces 666C」Codeword – 题解

主要思路

就这?思博题。

总觉得做过啊。答案很显然跟字符无关,我们需要固定最左边的子序列,然后枚举最后一位,得出结论(子序列 \(T\)、目标串长 \(n\)):

\[ ans = \sum_{i = |T|}^n 25^{i – |T|} \times 26^{n – i} {i – 1 \choose k – 1} \]

考虑把 \(n\) 提出来:

\[ ans = 26^n \sum_{i = |T|}^n 25^{i – |T|} \times 26^{-i} {i – 1 \choose k – 1} \]

发现一个重要性质:\(\sum |T| \leq 10^5\),所以对于不同的 \(|T|\),最好情况下个数为 \(\Theta(\sqrt{n})\)。那么既然 \(n\) 可以被独立出来,那么最后复杂度就是 \(\Theta(|T|\sqrt{n})\)。

代码

// CF666C.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, mod = 1e9 + 7;

typedef pair<int, int> pii;

int T, n, s, ansBox[MAX_N], pow25[MAX_N], pow26[MAX_N], inv25[MAX_N], inv26[MAX_N];
int fac[MAX_N], fac_inv[MAX_N], qtot;
char str[MAX_N];
vector<pii> requests[MAX_N];

int fpow(int bas, int tim)
{
  int ret = 1;
  while (tim)
  {
    if (tim & 1)
      ret = 1LL * ret * bas % mod;
    bas = 1LL * bas * bas % mod;
    tim >>= 1;
  }
  return ret;
}

int binomial(int n_, int k_) { return 1LL * fac[n_] * fac_inv[n_ - k_] % mod * fac_inv[k_] % mod; }

int main()
{
  scanf("%d%s", &T, str + 1), s = strlen(str + 1);

  pow25[0] = pow26[0] = inv25[0] = inv26[0] = fac[0] = fac_inv[0] = fac_inv[1] = 1;
  for (int i = 1; i < MAX_N; i++)
    pow25[i] = 25LL * pow25[i - 1] % mod, pow26[i] = 26LL * pow26[i - 1] % mod;
  inv25[1] = fpow(25, mod - 2), inv26[1] = fpow(26, mod - 2);
  for (int i = 2; i < MAX_N; i++)
    inv25[i] = 1LL * inv25[1] * inv25[i - 1] % mod, inv26[i] = 1LL * inv26[1] * inv26[i - 1] % mod;
  for (int i = 1; i < MAX_N; i++)
    fac[i] = 1LL * i * fac[i - 1] % mod;
  for (int i = 2; i < MAX_N; i++)
    fac_inv[i] = 1LL * (mod - mod / i) * fac_inv[mod % i] % mod;
  for (int i = 1; i < MAX_N; i++)
    fac_inv[i] = 1LL * fac_inv[i] * fac_inv[i - 1] % mod;

  for (int i = 1; i <= T; i++)
  {
    int typ;
    scanf("%d", &typ);
    if (typ == 1)
      scanf("%s", str + 1), s = strlen(str + 1);
    else
      scanf("%d", &n), requests[s].push_back(make_pair(n, ++qtot));
  }
  for (int S = 1; S < MAX_N; S++)
    if (!requests[S].empty())
    {
      sort(requests[S].begin(), requests[S].end());
      int last = S, pans = 0;
      for (pii u : requests[S])
      {
        for (; last <= u.first; last++)
        {
          int i = last;
          pans = (0LL + pans + 1LL * inv26[i] * pow25[i - S] % mod * binomial(i - 1, S - 1) % mod) % mod;
        }
        ansBox[u.second] = 1LL * pans * pow26[u.first] % mod;
      }
    }
  for (int i = 1; i <= qtot; i++)
    printf("%d\n", ansBox[i]);
  return 0;
}

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注