BZOJ4361:isn 题解

解法

这道题很有意思。首先搞一个 \(DP\) 来算出不同长度的不降子序列的个数,方程为:

\[ f[i, j] = \sum_{k < i, a_k \leq a_i} f[k, j – 1] \]

发现可以用树状数组优化,所以这里的复杂度为\(O(n^2 \log n)\)。设\(g[i] = \sum_{i = 1} f[i, n]\),考虑对答案的贡献。对于一个\(i\),有\(g[i] * (n – i)!\)种方案做变换,但是考虑这\((n – i)!\)中包含了提前变换完成的可能,也就是在我们从合法序列中删去了合法元素的可能,这样肯定是不行的。考虑进行容斥,贡献就是\(g[i](n-i)! – g[i+1](n – i – 1)!(i + 1)\),表示在这些里选择\(i+1\)个合法元素的方案。

代码

// BZ4361.cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const ll MAX_N = 2010, mod = 1e9 + 7;
ll f[MAX_N][MAX_N], g[MAX_N], arr[MAX_N], n, tree[MAX_N][MAX_N], level[MAX_N];
vector<ll> vec;

ll lowbit(ll x) { return x & (-x); }

ll query(ll id, ll x)
{
  ll ans = 0;
  while (x)
    ans = (ans + tree[id][x]) % mod, x -= lowbit(x);
  return ans;
}

void add(ll id, ll x, ll d)
{
  while (x <= n)
    tree[id][x] = (tree[id][x] + d) % mod, x += lowbit(x);
}

int main()
{
  scanf("%lld", &n);
  for (ll i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%lld", &arr[i]), vec.push_back(arr[i]);
  level[0] = 1;
  for (ll i = 1; i < MAX_N; i++)
    level[i] = level[i - 1] * i % mod;

  sort(vec.begin(), vec.end()), vec.erase(unique(vec.begin(), vec.end()), vec.end());
  for (ll i = 1; i <= n; i++)
    arr[i] = lower_bound(vec.begin(), vec.end(), arr[i]) - vec.begin() + 1;

  add(0, 1, 1);
  for (ll i = 1; i <= n; i++)
    for (ll j = i; j >= 1; j--)
    {
      f[i][j] = (f[i][j] + query(j - 1, arr[i])) % mod;
      add(j, arr[i], f[i][j]);
    }
  for (ll i = 1; i <= n; i++)
    for (ll j = i; j <= n; j++)
      g[i] = (g[i] + f[j][i]) % mod;
  ll ans = 0;
  for (ll i = 1; i <= n; i++)
    ans = (ans + g[i] * level[n - i] % mod - g[i + 1] * level[n - i - 1] % mod * (i + 1) % mod + mod) % mod;
  printf("%lld", ans);
  return 0;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *