「FZOI」OI 周赛 #6 Div.0 – 题解

做起来很舒适的一套题。

A – route

假设一个局面:所有可用的点都已经在一侧,那么我们向那一侧走的时候,根据下一次的走向来决定走近似直线还是 Z 字形(也就是取极角序最大或最小)。

// route.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 5055;

typedef long long ll;

int n;
char str[MAX_N];

struct point
{
  int x, y;
  point(const int x_ = 0, const int y_ = 0) : x(x_), y(y_) {}
  point operator+(const point &rhs) { return point(x + rhs.x, y + rhs.y); }
  point operator-(const point &rhs) { return point(x - rhs.x, y - rhs.y); }
  ll operator^(const point &rhs) const { return 1LL * x * rhs.y - 1LL * y * rhs.x; }
} pts[MAX_N];

int ans[MAX_N];
bool vis[MAX_N];

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d%d", &pts[i].x, &pts[i].y);
  scanf("%s", str + 1);
  point remote = point(1e9, 1e9);
  int remoteId;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (pts[i].x < remote.x || (pts[i].x == remote.x && pts[i].y < remote.y))
      remote = pts[i], remoteId = i;
  ans[1] = remoteId, vis[remoteId] = true;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
  {
    int pt = -1;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (!vis[j])
      {
        if (pt == -1)
          pt = j;
        else if ((str[i - 1] == 'L' && ((pts[j] - pts[remoteId]) ^ (pts[pt] - pts[remoteId])) > 0) ||
             (str[i - 1] == 'R' && ((pts[j] - pts[remoteId]) ^ (pts[pt] - pts[remoteId])) < 0))
          pt = j;
      }
    ans[i] = pt, vis[pt] = true, remoteId = pt;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    printf("%d ", ans[i]);
  puts("");
  return 0;
}

B – infection

大概思考一下作为初始元素的贡献,发现是一段区间,然后就是区间覆盖问题。用个数据结构之类的维护一下 DP 即可。

// infection.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 4e5 + 200, mod = 1e9 + 7;

typedef pair<int, int> pii;

int n, dp[MAX_N], nodes[MAX_N], lower_side, preMax[MAX_N], sufMin[MAX_N];
pii pts[MAX_N], segs[MAX_N];
vector<int> vx, vv;

int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void update(int x, int d)
{
  for (; x <= lower_side; x += lowbit(x))
    nodes[x] = (0LL + nodes[x] + mod + d) % mod;
}

int query(int x, int ret = 0)
{
  for (; x; x -= lowbit(x))
    ret = (0LL + ret + nodes[x]) % mod;
  return ret;
}

int ripe(vector<int> &mp, int x) { return lower_bound(mp.begin(), mp.end(), x) - mp.begin() + 1; }

void solve()
{
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    vx.push_back(pts[i].first), vv.push_back(pts[i].second);
  sort(vx.begin(), vx.end()), sort(vv.begin(), vv.end());
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    pts[i].first = ripe(vx, pts[i].first), pts[i].second = ripe(vv, pts[i].second);
  lower_side = vv.size();
  sort(pts + 1, pts + 1 + n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    preMax[i] = max(preMax[i - 1], pts[i].second);
  sufMin[n + 1] = 0x3f3f3f3f;
  for (int i = n; i >= 1; i--)
    sufMin[i] = min(sufMin[i + 1], pts[i].second);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int up = preMax[i], lower = sufMin[i];
    segs[i] = make_pair(lower, up);
  }
  sort(segs + 1, segs + 1 + n, [](const pii &A, const pii &B) { return A.second < B.second || (A.second == B.second && A.first < B.first); });
  dp[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int tmp = (0LL + query(segs[i].second) - query(segs[i].first - 1) + mod + dp[segs[i].first - 1]) % mod;
    update(segs[i].second, tmp);
    dp[segs[i].second] = (0LL + dp[segs[i].second] + tmp) % mod;
  }
  printf("%d\n", dp[lower_side]);
}

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d%d", &pts[i].first, &pts[i].second);
  solve();
  return 0;
}

C – gcd

打表发现跟 Fibonacci 数列有关。可以用几个基底来算次数之类的。

// gcd.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, mod = 1e9 + 7;

typedef long long ll;
typedef pair<ll, ll> pll;

int n, q;
ll f[MAX_N];
vector<pll> g[MAX_N];

ll calc(pll u, ll x, ll y)
{
  ll ret = 0;
  if (x >= u.second && y >= u.first + u.second)
    ret = (0LL + ret + (y - u.first) / u.second) % mod;
  if (y >= u.second && x >= u.first + u.second)
    ret = (0LL + ret + (x - u.first) / u.second) % mod;
  return ret;
}

int main()
{
  f[0] = f[n = 1] = 1;
  while (f[n] <= 4e18)
    n++, f[n] = f[n - 1] + f[n - 2];
  for (int i = 1; i <= 2; i++)
    g[0].push_back(make_pair(0, i));
  for (int i = 0; i < n - 2; i++)
    for (auto u : g[i])
    {
      ll x = u.first, y = u.second;
      x += y;
      while (x <= f[i + 3] + f[i])
      {
        if (x > y)
          g[i + 1].push_back(make_pair(y, x));
        x += y;
      }
    }
  scanf("%d", &q);
  while (q--)
  {
    ll x, y;
    scanf("%lld%lld", &x, &y);
    if (x < y)
      swap(x, y);
    ll ans = 1, sum = 0;
    for (; f[ans + 2] <= x && f[ans + 1] <= y; ans++)
      ;
    if (ans == 1)
      sum = 1LL * x * y % mod;
    else
      for (auto &u : g[ans - 1])
        sum = (0LL + sum + calc(u, x, y)) % mod;
    printf("%lld %lld\n", ans, sum);
  }
  return 0;
}

 


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注