POJ1639:Picnic Planning 题解

大体思路

做过 LCT 么?(做过基本上就可以切这一道题)

考虑把跟节点先去掉,然后会产生很多个联通块:每一个连通块求出最小生成树,然后找到整个连通块与根节点连接的最小边,连上。

之后如果还剩下一定的可以使用的度数,我们可以考虑用根节点剩余的边去更新整个最小生成树。具体而言,我们找到了一个\((1, v)\)未使用的边,然后我们找\(1 \to v\)上所有的边,找到一个差值最大的。如果这个差值是正数,那么加入这条边,删去之前的边,就会发现答案减掉了这个正差值。不停重复就可以得到答案。

代码

// POJ1639.cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <map>

using namespace std;

const int MAX_N = 400, INF = 0x3f3f3f3f;

int n, m, ptot, S, mem[MAX_N], dist[MAX_N][MAX_N], ans, d[MAX_N], idx[MAX_N];
bool connected[MAX_N][MAX_N];

map<string, int> mp;

struct edge
{
  int src, to, weight;
  bool operator<(const edge &e) const { return weight < e.weight; }
} org[MAX_N], f[MAX_N];

int find(int x) { return x == mem[x] ? x : mem[x] = find(mem[x]); }

void unite(int x, int y) { mem[find(x)] = find(y); }

void dfs(int u, int fa)
{
  for (int v = 2; v <= n; v++)
    if (v != fa && connected[u][v])
    {
      if (f[v].weight == -1)
        if (f[u].weight > dist[u][v])
          f[v] = f[u];
        else
          f[v].src = u, f[v].to = v, f[v].weight = dist[u][v];
      dfs(v, u);
    }
}

int main()
{
  memset(dist, 0x3f, sizeof(dist)), memset(d, 0x3f, sizeof(d));
  cin >> m;
  mp["Park"] = ptot = 1;
  for (int i = 0; i < MAX_N; i++)
    mem[i] = i;
  for (int i = 1, weight; i <= m; i++)
  {
    string src, dst;
    cin >> src >> dst >> weight;
    if (mp.count(src) == 0)
      mp[src] = ++ptot;
    if (mp.count(dst) == 0)
      mp[dst] = ++ptot;
    org[i].src = mp[src], org[i].to = mp[dst], org[i].weight = weight;
    dist[mp[src]][mp[dst]] = dist[mp[dst]][mp[src]] = min(dist[mp[src]][mp[dst]], weight);
  }
  cin >> S, n = ptot;
  sort(org + 1, org + 1 + m);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    if (org[i].src == 1 || org[i].to == 1)
      continue;
    int rtx = find(org[i].src), rty = find(org[i].to);
    if (rtx != rty)
    {
      unite(rtx, rty);
      connected[org[i].src][org[i].to] = connected[org[i].to][org[i].src] = true;
      ans += org[i].weight;
    }
  }
  // connect the id 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    if (dist[1][i] != INF && d[find(i)] > dist[1][i])
      d[find(i)] = dist[1][idx[find(i)] = i];
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (d[i] != INF)
    {
      S--;
      connected[1][idx[i]] = connected[idx[i]][1] = true;
      ans += dist[1][idx[i]];
    }
  while (S--)
  {
    memset(f, -1, sizeof(f));
    f[1].weight = -INF;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      if (connected[1][i])
        f[i].weight = -INF;
    dfs(1, -1);
    int dst = 0, w = -INF;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      if (w < f[i].weight - dist[1][i])
        w = f[i].weight - dist[1][dst = i];
    if (w <= 0)
      break;
    connected[1][dst] = connected[dst][1] = true;
    connected[f[dst].src][f[dst].to] = connected[f[dst].to][f[dst].src] = false;
    ans -= w;
  }
  printf("Total miles driven: %d\n", ans);
  return 0;
}

 


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注