[POI2007]BIU-Offices 题解

主要思路

正好在《组合数学》上看过一个结论:反图形成的连通块的点在原图一定处处连通。证明很简单:考虑点对\((u, v)\),如果点对之间在反图中不连通显然是在原图联通的;如果在反图中连通,有一个不在当前点集的点使得他们连通。所以,我们只需要构建反图,根据「不与本点相连的点都在本连通块内」进行 BFS 即可。

代码

// P3452.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, MAX_E = 4e6 + 200;

int head[MAX_N], current, n, m;

struct edge
{
  int to, nxt;
} edges[MAX_E];

bool vis[MAX_N], ext[MAX_N];

vector<int> pool;

void addpath(int src, int dst)
{
  edges[current].to = dst, edges[current].nxt = head[src];
  head[src] = current++;
}

int bfs(int x)
{
  int tot = 0;
  queue<int> q;
  q.push(x), ext[x] = true;
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop(), tot++;
    vis[u] = true;
    for (int i = head[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      ext[edges[i].to] = true;
    vector<int> tmp = pool;
    pool.clear();
    for (int i = 0, siz = tmp.size(); i < siz; i++)
      if (ext[tmp[i]])
        pool.push_back(tmp[i]);
      else
        q.push(tmp[i]);
    for (int i = head[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      ext[edges[i].to] = false;
  }
  return tot;
}

int main()
{
  memset(head, -1, sizeof(head));
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1, u, v; i <= m; i++)
    scanf("%d%d", &u, &v), addpath(u, v), addpath(v, u);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    pool.push_back(i);
  vector<int> ans;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (vis[i] == false)
      ans.push_back(bfs(i));
  sort(ans.begin(), ans.end());
  printf("%d\n", ans.size());
  for (int i = 0, siz = ans.size(); i < siz; i++)
    printf("%d ", ans[i]);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注