P5161:WD与数列 – 题解

主要思路

先差分,然后再来做这个不相交子串匹配的问题。

我们可以考虑用线段树来维护 endpos 集合,然后用启发式合并的方式来计算一个后缀点与当前点集之间产生的贡献。有两种情况:

 • 当前为 endpos 的最长长度、与当前位置 \(x\) 不相交的子串。这个可以直接暴力线段树上查个数。
 • 长度小于 \(maxdep\),以 \(endpos\) 在左边的情况为例:答案的贡献就是 \(x – endpos – 1\)。

代码

// P5161.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e6 + 200;

typedef long long ll;

int n, ai[MAX_N], siz[MAX_N], roots[MAX_N];
vector<int> pos[MAX_N];

namespace SGT
{

  int ptot;

  struct node
  {
    int sum, lson, rson;
    ll psum;
  } nodes[MAX_N * 30];

#define mid ((l + r) >> 1)

  int update(int qx, int l, int r, int p)
  {
    if (p == 0)
      p = ++ptot;
    nodes[p].sum++, nodes[p].psum += qx;
    if (l == r)
      return p;
    if (qx <= mid)
      nodes[p].lson = update(qx, l, mid, nodes[p].lson);
    else
      nodes[p].rson = update(qx, mid + 1, r, nodes[p].rson);
    return p;
  }

  int query(int ql, int qr, int l, int r, int p)
  {
    if (ql > qr || p == 0)
      return 0;
    if (ql <= l && r <= qr)
      return nodes[p].sum;
    int ret = 0;
    if (ql <= mid)
      ret += query(ql, qr, l, mid, nodes[p].lson);
    if (mid < qr)
      ret += query(ql, qr, mid + 1, r, nodes[p].rson);
    return ret;
  }

  ll querySum(int ql, int qr, int l, int r, int p)
  {
    if (ql > qr || p == 0)
      return 0;
    if (ql <= l && r <= qr)
      return nodes[p].psum;
    ll ret = 0;
    if (ql <= mid)
      ret += querySum(ql, qr, l, mid, nodes[p].lson);
    if (mid < qr)
      ret += querySum(ql, qr, mid + 1, r, nodes[p].rson);
    return ret;
  }

  int merge(int x, int y)
  {
    if (x == 0 || y == 0)
      return x + y;
    nodes[x].sum += nodes[y].sum;
    nodes[x].psum += nodes[y].psum;
    nodes[x].lson = merge(nodes[x].lson, nodes[y].lson);
    nodes[x].rson = merge(nodes[x].rson, nodes[y].rson);
    return x;
  }

} // namespace SGT

struct node
{
  map<int, int> ch;
  int dep, link;
} nodes[MAX_N];

int ptot = 1, last_ptr = 1, bucket[MAX_N], rnk[MAX_N];

void insert(int c)
{
  int pre = last_ptr, p = last_ptr = ++ptot;
  nodes[p].dep = nodes[pre].dep + 1;
  while (pre && nodes[pre].ch[c] == 0)
    nodes[pre].ch[c] = p, pre = nodes[pre].link;
  if (pre == 0)
    nodes[p].link = 1;
  else
  {
    int q = nodes[pre].ch[c];
    if (nodes[q].dep == nodes[pre].dep + 1)
      nodes[p].link = q;
    else
    {
      int clone = ++ptot;
      nodes[clone] = nodes[q], nodes[clone].dep = nodes[pre].dep + 1;
      nodes[p].link = nodes[q].link = clone;
      while (pre && nodes[pre].ch[c] == q)
        nodes[pre].ch[c] = clone, pre = nodes[pre].link;
    }
  }
}

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ai[i]);
  for (int i = 1; i <= n - 1; i++)
  {
    insert(ai[i + 1] - ai[i]), siz[last_ptr]++, pos[last_ptr].push_back(i);
    roots[last_ptr] = SGT::update(i, 1, n - 1, roots[last_ptr]);
  }
  for (int i = 1; i <= ptot; i++)
    bucket[nodes[i].dep]++;
  for (int i = 1; i <= ptot; i++)
    bucket[i] += bucket[i - 1];
  for (int i = 1; i <= ptot; i++)
    rnk[bucket[nodes[i].dep]--] = i;
  for (int i = ptot; i >= 2; i--)
    siz[nodes[rnk[i]].link] += siz[rnk[i]];
  long long ans = 0;
  for (int i = ptot; i >= 1; i--)
  {
    int u = rnk[i], fa = nodes[u].link;
    if (pos[u].size() > pos[fa].size())
      swap(pos[u], pos[fa]), swap(roots[u], roots[fa]);
    for (int x : pos[u])
    {
      ans += 1LL * nodes[fa].dep * SGT::query(x + 1 + nodes[fa].dep, n - 1, 1, n - 1, roots[fa]);
      ans += 1LL * nodes[fa].dep * SGT::query(1, x - nodes[fa].dep - 1, 1, n - 1, roots[fa]);
      ll sum0 = SGT::query(x + 1, x + nodes[fa].dep, 1, n - 1, roots[fa]);
      ll sum1 = SGT::querySum(x + 1, x + nodes[fa].dep, 1, n - 1, roots[fa]);
      ans += sum1 - 1LL * sum0 * (x + 1);

      sum0 = SGT::query(x - nodes[fa].dep, x - 1, 1, n - 1, roots[fa]);
      sum1 = SGT::querySum(x - nodes[fa].dep, x - 1, 1, n - 1, roots[fa]);
      ans += 1LL * sum0 * (x - 1) - sum1;

      pos[fa].push_back(x);
    }
    roots[fa] = SGT::merge(roots[fa], roots[u]);
  }
  ans += 1LL * n * (n - 1) / 2;
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

发布者

Kalorona

明德格物。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注