P4593:[TJOI2018]教科书般的亵渎 – 题解

主要思路

这个题是真的难读,读完之后发现就是斯特林数傻逼题。

发现最后其实就是计算一大堆 \(\sum_{x} x^k\),掏出斯特林数的自然指数幂和公式:

\[ \begin{aligned} \sum_{x = 0}^n x^k &= \sum_{x = 0}^n \sum_{i = 0}^k \begin{Bmatrix} k \\ i \end{Bmatrix} {x \choose i} i! \\ &= \sum_{i = 0}^k \begin{Bmatrix} k \\ i \end{Bmatrix} \frac{(n + 1)!}{i + 1} \end{aligned} \]

代码

// P4593.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long ll;

const ll MAX_N = 60, mod = 1e9 + 7;

ll n, m, k, ai[MAX_N], T, stiring[MAX_N][MAX_N];

ll fpow(ll bas, ll tim)
{
  ll ret = 1;
  bas %= mod;
  while (tim)
  {
    if (tim & 1)
      ret = 1LL * ret * bas % mod;
    bas = 1LL * bas * bas % mod;
    tim >>= 1;
  }
  return ret;
}

ll prefix_pow(ll upper)
{
  ll ret = 0;
  for (ll i = 0; i <= k; i++)
  {
    ll pans = 1;
    for (ll j = 0; j <= i; j++)
      pans = 1LL * pans * ((upper + 1 - j + mod) % mod) % mod;
    pans = 1LL * pans * fpow(i + 1, mod - 2) % mod;
    ret = (0LL + ret + 1LL * pans * stiring[k][i] % mod) % mod;
  }
  return ret;
}

int main()
{
  stiring[0][0] = 1;
  for (ll i = 1; i <= 55; i++)
    for (ll j = 1; j <= i; j++)
      stiring[i][j] = (0LL + stiring[i - 1][j - 1] + 1LL * stiring[i - 1][j] * j % mod) % mod;
  scanf("%lld", &T);
  while (T--)
  {
    scanf("%lld%lld", &n, &m), k = m + 1;
    for (ll i = 1; i <= m; i++)
      scanf("%lld", &ai[i]);
    sort(ai + 1, ai + 1 + m);
    ll ans = 0;
    for (ll i = 0; i <= m; i++)
    {
      ans = (0LL + ans + prefix_pow((n - ai[i]) % mod)) % mod;
      for (ll j = i + 1; j <= m; j++)
        ans = (0LL + ans + mod - fpow((ai[j] - ai[i]) % mod, k)) % mod;
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注