P4542:「ZJOI2011」营救皮卡丘 – 题解

主要思路

妈卖批,完全想偏了。刚开始思考的时候以为是要搞一颗有根的、根到叶子路径都满足递增。

后面发现其实这个图也有可能是个 DAG,而且树的话可能会因为 K 的限制没法搞。所以,我们就可以直接路径覆盖然后求最小费用即可。

代码

// P4542.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, MAX_E = 1e6 + 200, INF = 0x3f3f3f3f;

typedef long long ll;

int n, m, k, current, head[MAX_N], pre[MAX_N], start_pos, end_pos, flow[MAX_N];
int mp[220][220];
ll dist[MAX_N];
bool vis[MAX_N];

struct edge
{
  int to, nxt, weight, cost;
} edges[MAX_E << 1];

void addpath(int src, int dst, int weight, int cost)
{
  edges[current].to = dst, edges[current].nxt = head[src];
  edges[current].weight = weight, edges[current].cost = cost;
  head[src] = current++;
}

void addtube(int src, int dst, int weight, int cost)
{
  addpath(src, dst, weight, cost);
  addpath(dst, src, 0, -cost);
}

bool spfa()
{
  queue<int> q;
  memset(dist, 0x3f, sizeof(dist)), memset(pre, -1, sizeof(pre));
  memset(vis, false, sizeof(vis)), memset(flow, 0x3f, sizeof(flow));
  q.push(start_pos), dist[start_pos] = 0, flow[start_pos] = INF;
  vis[start_pos] = true;
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop(), vis[u] = false;
    for (int i = head[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      if (edges[i].weight > 0 && dist[edges[i].to] > dist[u] + edges[i].cost)
      {
        dist[edges[i].to] = dist[u] + edges[i].cost, pre[edges[i].to] = i;
        flow[edges[i].to] = min(flow[u], edges[i].weight);
        if (!vis[edges[i].to])
          q.push(edges[i].to), vis[edges[i].to] = true;
      }
  }
  return pre[end_pos] != -1;
}

int main()
{
  memset(head, -1, sizeof(head));
  memset(mp, 0x3f, sizeof(mp));
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &k), n++;
  start_pos = n + n + 1, end_pos = start_pos + 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    mp[i][i] = 0;
  for (int i = 1, u, v, e; i <= m; i++)
  {
    scanf("%d%d%d", &u, &v, &e);
    u++, v++, mp[u][v] = mp[v][u] = min(mp[u][v], e);
  }
  for (int k = 1; k <= n; k++)
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= n; j++)
        if (k < max(i, j))
          mp[i][j] = min(mp[i][j], mp[i][k] + mp[k][j]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    addtube(start_pos, i, (i == 1) ? k : 1, 0);
    addtube(i + n, end_pos, 1, 0);
    for (int j = i + 1; j <= n; j++)
      if (mp[i][j] != INF)
        addtube(i, j + n, 1, mp[i][j]);
  }
  ll ret = 0;
  while (spfa())
  {
    ret += 1LL * dist[end_pos] * flow[end_pos];
    int u = end_pos;
    while (u != start_pos)
    {
      edges[pre[u]].weight -= flow[end_pos], edges[pre[u] ^ 1].weight += flow[end_pos];
      u = edges[pre[u] ^ 1].to;
    }
  }
  printf("%lld\n", ret);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注