P4093:[HEOI2016/TJOI2016]序列 – 题解

主要思路

大概就是要求一个子序列,使得在所有变化中始终长度最长。我们可以考虑分治,讨论变化的点的左右位置,然后用树状数组维护一下即可。

代码

// P4093.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200;

int n, m, ai[MAX_N], mx[MAX_N], mn[MAX_N], dp[MAX_N], nodes[MAX_N], idx[MAX_N];

inline int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void update(int x, int d)
{
  for (; x <= n; x += lowbit(x))
    nodes[x] = max(nodes[x], d);
}

void clear(int x)
{
  for (; x <= n; x += lowbit(x))
    nodes[x] = 0;
}

int query(int x, int ret = 0)
{
  for (; x; x -= lowbit(x))
    ret = max(ret, nodes[x]);
  return ret;
}

void solve(int l, int r)
{
  if (l == r)
    return (void)(dp[l] = max(dp[l], 1));
  int mid = (l + r) >> 1;
  solve(l, mid);
  for (int i = l; i <= r; i++)
    idx[i] = i;
  sort(idx + l, idx + mid + 1, [](const int &a, const int &b) { return mx[a] < mx[b]; });
  sort(idx + mid + 1, idx + r + 1, [](const int &a, const int &b) { return ai[a] < ai[b]; });
  for (int i = mid + 1, ptr = l; i <= r; i++)
  {
    while (ptr <= mid && mx[idx[ptr]] <= ai[idx[i]])
      update(ai[idx[ptr]], dp[idx[ptr]]), ptr++;
    dp[idx[i]] = max(dp[idx[i]], query(mn[idx[i]]) + 1);
  }
  for (int i = mid + 1, ptr = l; i <= r; i++)
    while (ptr <= mid && mx[idx[ptr]] <= ai[idx[i]])
      clear(ai[idx[ptr]]), ptr++;
  solve(mid + 1, r);
}

int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ai[i]), mx[i] = mn[i] = ai[i];
  for (int i = 1, x, y; i <= n; i++)
    scanf("%d%d", &x, &y), mx[x] = max(mx[x], y), mn[x] = min(mn[x], y);
  solve(1, n);
  int ans = *max_element(dp + 1, dp + 1 + n);
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

 


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注