P3547:[POI2013]CEN-Price List – 题解

主要思路

考虑三种最短路的形式:\(A \times dist, \lfloor \frac{dist}{2} \rfloor B + (dist \bmod 2) A, kB \)。前两种直接 BFS 一遍即可,第三种对路径有特殊要求:不能存在边集外一条边可以使得与路径的某两条边形成三元环。

说到三元环,我们就可以仿照那个根号的方法,先做标记,然后再枚举中间边。然而,这里我们没法拆成单向边,所以直接根号的做法是假的。

继续思考一个三元环 \((u, v, w)\),发现如果我们找到了一个这样的三元环,至少我们可以直接删掉 \((v, w)\),因为这个边不会再发挥作用了(因为我们在 BFS 的时候肯定提供最优解)。

代码

// P3547.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, INF = 0x3f3f3f3f;

int n, m, K, A, B, phead[MAX_N], rhead[MAX_N], current, dist[MAX_N];
int ans[MAX_N];
bool tag[MAX_N];

struct edge
{
  int to, nxt, pre;
} edges[MAX_N << 2];

void addpath(int *head, int src, int dst)
{
  edges[current].to = dst, edges[current].nxt = head[src], edges[current].pre = -1;
  if (edges[current].nxt != -1)
    edges[edges[current].nxt].pre = current;
  head[src] = current++;
}

void remove(int *head, int u, int eid)
{
  if (edges[eid].pre != -1)
    edges[edges[eid].pre].nxt = edges[eid].nxt;
  if (edges[eid].nxt != -1)
    edges[edges[eid].nxt].pre = edges[eid].pre;
  if (head[u] == eid)
    head[u] = edges[eid].nxt;
}

int main()
{
  memset(phead, -1, sizeof(phead)), memset(rhead, -1, sizeof(rhead));
  scanf("%d%d%d%d%d", &n, &m, &K, &A, &B);
  for (int i = 1, u, v; i <= m; i++)
  {
    scanf("%d%d", &u, &v);
    addpath(phead, u, v), addpath(phead, v, u);
    addpath(rhead, u, v), addpath(rhead, v, u);
  }
  memset(dist, -1, sizeof(dist)), memset(ans, 0x3f, sizeof(ans));
  queue<int> q;
  q.push(K), dist[K] = 0;
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = phead[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      if (dist[edges[i].to] == -1)
        dist[edges[i].to] = dist[u] + 1, q.push(edges[i].to);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    if (dist[i] == -1)
      ans[i] = INF;
    else
      ans[i] = min(dist[i] * A, (dist[i] >> 1) * B + (dist[i] & 1) * A);
    dist[i] = -1;
  }
  q.push(K), dist[K] = 0;
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = phead[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      tag[edges[i].to] = true;
    for (int i = phead[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      for (int j = rhead[edges[i].to]; j != -1; j = edges[j].nxt)
        if (dist[edges[j].to] == -1 && tag[edges[j].to] == false)
        {
          dist[edges[j].to] = dist[u] + 1, remove(rhead, edges[i].to, j);
          q.push(edges[j].to);
        }
    for (int i = phead[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      tag[edges[i].to] = false;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    if (dist[i] != -1)
      ans[i] = min(ans[i], dist[i] * B);
    dist[i] = -1;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    printf("%d\n", ans[i]);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注