P3423:[POI2005]BAN-Bank Notes 题解

主要思路

先二进制分解一下物品,然后做 01 背包的 DP,顺便用 bitset 维护是否转移即可。

代码

// P3423.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 3020;

int n, bi[MAX_N], ci[MAX_N], space[MAX_N], id[MAX_N], value[MAX_N], tot, ans[MAX_N], dp[MAX_N * 10];
int limit;
bitset<30300> stat[MAX_N];

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &bi[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ci[i]), id[i] = i;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int remain = ci[i], p = 1;
    while (p < remain)
    {
      space[++tot] = bi[i] * p, value[tot] = p, id[tot] = i;
      remain -= p, p <<= 1;
    }
    if (remain)
      space[++tot] = bi[i] * remain, value[tot] = remain, id[tot] = i;
  }
  scanf("%d", &limit);
  memset(dp, 0x3f, sizeof(dp)), dp[0] = 0;
  for (int i = 1; i <= tot; i++)
    for (int j = limit; j >= space[i]; j--)
      if (dp[j] > dp[j - space[i]] + value[i])
        stat[i][j] = true, dp[j] = dp[j - space[i]] + value[i];
  printf("%d\n", dp[limit]);
  int curt = limit;
  for (int i = tot; i >= 1; i--)
    if (stat[i][curt])
      curt -= space[i], ans[id[i]] += value[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    printf("%d ", ans[i]);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注