P1450:[HAOI2008]硬币购物题解

主要思路

我们先来考虑无限制的版本,也就是不考虑询问的硬币数量限制。我们可以用一个完全背包搞一搞,复杂度为线性。

dp[0] = 1;
for (int i = 0; i < 4; i++)
  for (int j = ci[i]; j < MAX_N; j++)
    dp[j] += dp[j - ci[i]];

那么我们如何做到复杂度小的询问呢?我们可以考虑容斥原理,把答案搞成:

\[ dp[s] – dp[s-(d_{1}+1)*c_{1}] – dp[s-(d_{2}+1)*c_{2}] – dp[s-(d_{3}+1)*c_{3}] – dp[s-(d_{4}+1)*c_{4}] + dp[s-(d_{1}+1)*c_{1}-(d_{2}+1)*c_{2}] + dp[s-(d_{1}+1)*c_{1}-(d_{3}+1)*c_{3}] + dp[s-(d_{1}+1)*c_{1}-(d_{4}+1)*c_{4}] \dots \]

然后用二进制搞个容斥就行了:

// P1450.cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int MAX_N = 101000;
int ci[5], tot, di[5], si;
ll dp[101000];
int main()
{
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    scanf("%d", &ci[i]);
  dp[0] = 1;
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    for (int j = ci[i]; j < MAX_N; j++)
      dp[j] += dp[j - ci[i]];
  scanf("%d", &tot);
  while (tot--)
  {
    for (int j = 0; j < 4; j++)
      scanf("%d", &di[j]);
    scanf("%d", &si);
    ll ans = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    {
      ll C = si, T = 0;
      for (int j = 0; j < 4; j++)
        if ((i >> j) & 1)
          C -= (di[j] + 1) * ci[j], T ^= 1;
      if (C < 0)
        continue;
      ans += (T ? -1 : 1) * dp[C];
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
  return 0;
}

 


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注