HNOI 2018 省队集训 Day 8 – 解题报告

A – 杀毒软件

这套题里面质量最好的题(虽然跟 BZOJ 的某题比较像)。

我们先考虑把所有的病毒串加到 AC 自动机里去,然后再考虑一个 DP 转移,设 \( dp[i][j] \) 为当前第 \(i\) 个字符匹配于自动机节点 \(j\) 上的方案数。发现数据范围很小,所以其实这个可以矩阵优化。建完 AC 自动机之后,我们针对 \(a_i = 0, 1, -1\) 算三个矩阵。算完这个之后用线段树来维护就可以了。(复杂度上天了)

实测矩阵乘法的时候剪枝可以快 10s 的样子。

// GuOJ1126.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200, MAX_S = 18, mod = 998244353;

int n, m, q, s, seq[MAX_N], idx[MAX_S], rk[MAX_S], ptot;
int ch[MAX_N][2], fail[MAX_N];
bool tag[MAX_N];
char str[MAX_N];

struct matrix
{
  int mat[MAX_S][MAX_S];

  int *operator[](const int &rhs) { return mat[rhs]; }
  void clear() { memset(mat, 0, sizeof(mat)); }
  matrix operator*(const matrix &rhs)
  {
    matrix ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i <= s; i++)
      for (int k = 0; k <= s; k++)
        if (mat[i][k])
          for (int j = 0; j <= s; j++)
            if (rhs.mat[k][j])
              ret[i][j] = (0LL + ret[i][j] + 1LL * mat[i][k] * rhs.mat[k][j] % mod) % mod;
    return ret;
  }
} nodes[MAX_N << 2], t1, t0, tr;

#define lson (p << 1)
#define rson ((p << 1) | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)

void build(int l, int r, int p)
{
  if (l == r)
  {
    if (seq[l] == -1)
      nodes[p] = tr;
    else if (seq[l] == 0)
      nodes[p] = t0;
    else
      nodes[p] = t1;
    return;
  }
  build(l, mid, lson), build(mid + 1, r, rson);
  nodes[p] = nodes[lson] * nodes[rson];
}

void update(int qx, int l, int r, int p, int val)
{
  if (l == r)
  {
    if (val == 0)
      nodes[p] = t0;
    else if (val == 1)
      nodes[p] = t1;
    else
      nodes[p] = tr;
    return;
  }
  if (qx <= mid)
    update(qx, l, mid, lson, val);
  else
    update(qx, mid + 1, r, rson, val);
  nodes[p] = nodes[lson] * nodes[rson];
}

matrix query(int ql, int qr, int l, int r, int p)
{
  if (ql <= l && r <= qr)
    return nodes[p];
  bool tag1 = ql <= mid, tag2 = mid < qr;
  if (tag1 && tag2)
    return query(ql, qr, l, mid, lson) * query(ql, qr, mid + 1, r, rson);
  if (tag1)
    return query(ql, qr, l, mid, lson);
  else
    return query(ql, qr, mid + 1, r, rson);
}

void insert()
{
  int len = strlen(str + 1), p = 0;
  for (int i = 1; i <= len; i++)
  {
    if (ch[p][str[i] - '0'] == 0)
      ch[p][str[i] - '0'] = ++ptot;
    p = ch[p][str[i] - '0'];
  }
  tag[p] = true;
}

void build()
{
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i < 2; i++)
    if (ch[0][i])
      q.push(ch[0][i]);
  while (!q.empty())
  {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 2; i++)
      if (ch[u][i] == 0)
        ch[u][i] = ch[fail[u]][i];
      else
      {
        fail[ch[u][i]] = ch[fail[u]][i];
        tag[ch[u][i]] |= tag[fail[ch[u][i]]];
        q.push(ch[u][i]);
      }
  }
}

int main()
{
  // ptot = 2, ch[0][0] = 1, ch[0][1] = 2;
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &q);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &seq[i]);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    scanf("%s", str + 1), insert();
  build();
  for (int i = 0; i <= ptot; i++)
    if (!tag[i])
      idx[++s] = i, rk[i] = s;
  for (int i = 0; i <= s; i++)
  {
    int id = idx[i], lc = rk[ch[id][0]], rc = rk[ch[id][1]];
    if (tag[id])
      continue;
    if (!tag[ch[id][0]])
      tr[i][lc]++, t0[i][lc]++;
    if (!tag[ch[id][1]])
      tr[i][rc]++, t1[i][rc]++;
  }
  build(1, n, 1);
  while (q--)
  {
    int x, y;
    scanf("%s%d%d", str + 1, &x, &y);
    if (str[1] == 'Q')
    {
      matrix src = query(x, y, 1, n, 1);
      int ans = 0;
      for (int i = 0; i <= s; i++)
        ans = (0LL + ans + src[0][i]) % mod;
      printf("%d\n", ans);
    }
    else
    {
      update(x, 1, n, 1, y);
      seq[x] = y;
    }
  }
  return 0;
}

B – 政治正确

什么狗屎题?

// GuOJ1127.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200;

int n, md;
double v[MAX_N];

struct vec
{
  double d[10];
  void clear() { memset(d, 0, sizeof(d)); }
  double &operator[](const int &rhs) { return d[rhs]; }
  vec operator+(const vec &rhs)
  {
    vec ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret[i] = d[i] + rhs.d[i];
    return ret;
  }
  vec operator-(const vec &rhs)
  {
    vec ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret[i] = d[i] - rhs.d[i];
    return ret;
  }
  vec operator*(const double &rhs)
  {
    vec ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret[i] = d[i] * rhs;
    return ret;
  }
  vec operator/(const double &rhs)
  {
    vec ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret[i] = d[i] / rhs;
    return ret;
  }
  vec operator-(void)
  {
    vec ret;
    ret.clear();
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret[i] = -d[i];
    return ret;
  }
  double len2()
  {
    double ret = 0;
    for (int i = 0; i < md; i++)
      ret += d[i] * d[i];
    return ret;
  }
  vec normalize()
  {
    double t = sqrt(len2());
    return (*this) / t;
  }
  void scan()
  {
    for (int i = 0; i < md; i++)
      scanf("%lf", &d[i]);
  }
  void print()
  {
    for (int i = 0; i < md; i++)
      printf("%lf", d[i]);
  }
} pts[MAX_N];

vec under(vec &rhs) { return -rhs * (1 / (1 - rhs.len2())); }

vec centralize(vec &rhs)
{
  vec ret;
  ret.clear();
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    double len2 = (pts[i] - rhs).len2();
    if (len2 != 0)
      ret = ret + (rhs - pts[i]) * (v[i] / len2);
  }
  return ret;
}

int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &md);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    pts[i].scan();
  double step = 0.5, rot = 0.8;
  vec ret;
  ret.clear();
  for (int rd = 1; rd <= 50; rd++)
  {
    vec c = under(ret) + centralize(ret);
    vec roted = c.normalize() * step;
    if ((ret + roted).len2() < 1)
      ret = ret + roted;
    step *= rot;
  }
  ret.print();
  return 0;
}

C – 水果拼盘

傻逼题,直接算每个水果的轮数,然后用组合数分开来计数即可。

// GuOJ1128.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 100010, mod = 998244353;

int n, m, k, rdcnt[MAX_N], fac[MAX_N], fac_inv[MAX_N], ai[MAX_N], bi[MAX_N];

int fpow(int bas, int tim)
{
  int ret = 1;
  while (tim)
  {
    if (tim & 1)
      ret = 1LL * ret * bas % mod;
    bas = 1LL * bas * bas % mod;
    tim >>= 1;
  }
  return ret;
}

int binomial(int n_, int k_) { return n_ >= k_ ? 1LL * fac[n_] * fac_inv[k_] % mod * fac_inv[n_ - k_] % mod : 0; }

int main()
{
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    scanf("%d", &ai[i]);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    scanf("%d", &bi[i]);
  for (int i = fac[0] = 1; i <= n; i++)
    fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % mod;
  fac_inv[0] = fac_inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    fac_inv[i] = 1LL * (mod - mod / i) * fac_inv[mod % i] % mod;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    fac_inv[i] = 1LL * fac_inv[i - 1] * fac_inv[i] % mod;
  for (int i = 1, ktot, val; i <= n; i++)
  {
    scanf("%d", &ktot);
    while (ktot--)
      scanf("%d", &val), rdcnt[val]++;
  }
  int ans = 0, inv = fpow(binomial(n, k), mod - 2);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
  {
    int prob = 1LL * binomial(n - rdcnt[i], k) * inv % mod;
    ans = (0LL + ans + 1LL * prob * bi[i] % mod + 1LL * (1 + mod - prob) % mod * ai[i] % mod) % mod;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

 

发布者

Kalorona

明德格物。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注