CF510D:Fox And Jumping 题解

主要思路

欲覆盖整个直线,那么只需要让这些步数能合成一个\(1\)即可。那么根据 Bézout 定理,有\(ax + by = \gcd(a, b)\),那么我们可以用这个做 DP:不停地合成新的\(\gcd\)来找最小代价。

代码

// CF510D.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 330;

int li[MAX_N], ci[MAX_N], n;
map<int, int> ump;
map<int, int>::iterator it;

int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &li[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ci[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int tmp = ump[li[i]];
    if (tmp == 0)
      ump[li[i]] = ci[i];
    else
      ump[li[i]] = min(tmp, ci[i]);
    for (it = ump.begin(); it != ump.end(); it++)
    {
      int di = gcd(it->first, li[i]);
      tmp = ump[di];
      if (tmp == 0)
        ump[di] = it->second + ci[i];
      else
        ump[di] = min(tmp, ci[i] + it->second);
    }
  }
  printf("%d", ump[1] ? ump[1] : -1);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注