CF1204E:Natasha, Sasha and the Prefix Sums 题解

主要思路与推导

这道题是一道好题。

我们可以直接暴力 DP,考虑状态\(dp[i][j]\)为\(i\)个\(1\)与\(j\)个\(-1\)的答案。那么,我们可以从少一个\(1\)的情况和少一个\(-1\)的情况进行转移:

 • 对于少一个\(1\)的情况,也就是\(dp[i – 1][j]\),我们把\(1\)放在这样序列的前面,这样可以让所有序列的最大前缀和都加一,所以贡献就是\(dp[i – 1][j] + {i + j – 1 \choose j}\)。
 • 对于少一个\(-1\)的情况,也就是\(dp[i][j – 1]\),我们把\(-1\)放在这样的区间前面,会产生两种情况:对于贡献大于\(0\)的序列,\(-1\)的贡献就是这样的序列的个数;如果贡献本来就小于等于\(0\),那么就无贡献。所以我们还需要额外计算一个无贡献的序列的个数并加回来。

现在我们只需要解决无贡献的序列的个数就行。发现如果要统计这样的数,其实也需要知道\(1, -1\)的个数,所以我们需要再搞一个二维的 DP,状态跟之前差不多:

\[ zero[i][j] = zero[i – 1][j] + zero[i][j – 1] \]

特别的,当\(i>j\)时,取值为\(0\);当\(i = 0\),取值为\(1\)。所以这道题就搞定了,最后放上推好的式子:

\[ dp[i][j] = dp[i – 1][j] + {i + j – 1 \choose j} + dp[i][j – 1] – ({i + j – 1 \choose i} – zero[i][j – 1]) \]

代码

// CF1204E.cpp
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long

using namespace std;

const int MAX_N = 4020, mod = 998244853;

int fac[MAX_N], fac_inv[MAX_N], n, m, k[MAX_N][MAX_N], dp[MAX_N][MAX_N];

int quick_pow(int bas, int tim)
{
  int ans = 1;
  while (tim)
  {
    if (tim & 1)
      ans = 1LL * ans * bas % mod;
    bas = 1LL * bas * bas % mod;
    tim >>= 1;
  }
  return ans;
}

int combinator(int n_, int k_) { return 1LL * fac[n_] * fac_inv[n_ - k_] % mod * fac_inv[k_] % mod; }

int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    k[0][i] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = i; j <= m; j++)
      k[i][j] = (1LL * k[i - 1][j] + 1LL * k[i][j - 1]) % mod;

  for (int i = fac[0] = 1; i < MAX_N; i++)
    fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % mod;
  fac_inv[MAX_N - 1] = quick_pow(fac[MAX_N - 1], mod - 2);
  for (int i = MAX_N - 2; i >= 1; i--)
    fac_inv[i] = 1LL * fac_inv[i + 1] * (i + 1) % mod;
  fac_inv[0] = 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    dp[i][0] = i;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++)
    {
      ll tmp = 1LL * combinator(i + j - 1, j) + 1LL * dp[i - 1][j] + 1LL * dp[i][j - 1] - (1LL * combinator(i + j - 1, i) - k[i][j - 1]);
      while (tmp < 0)
        tmp += mod;
      tmp %= mod;
      dp[i][j] = tmp;
    }
  printf("%d", dp[n][m]);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注