「Codeforces 461E」Appleman and a Game – 题解

主要思路

首先,不考虑原问题,只考虑最优策略,显然是当前能匹配的串越长越好。所以可以考虑二分答案,算当前拼接次数下能拼出来的最长的串,再将其与 \(n\) 进行比较。

那我们怎么算这个东西呢?我们可以考虑算一个 \(DP\),设 \(f[a][b][L]\) 表示当前第 \(L\) 次拼上去一个开头字符为 \(a\) 的字符串、第 \(L + 1\) 次拼上去一个开头为 \(b\) 的字符串的最短大小,且这两个字符串拼起来在原串中并未出现。这个东西如果不考虑时间复杂度,可以用 Floyd 去算。在这里,发现这个 \(L\) 很大,但是 \(a, b\) 很小,所以可以尝试矩阵快速幂。

我们现在需要算的只是 \(f[][][1]\) 的数据。这个数据可以考虑建一颗 Trie 树,把所有的后缀塞进去然后暴力计数。但是这样肯定不行。

然而,有一个性质可以被利用。考虑计算 \(g[a][b][L]\),表示 \(T\) 中有多少种 \(a\) 开头、\(b\) 结尾的、长度为 \(L\) 的字符串(需要本质不同)。如果这个数量达到了 \(4^{L – 2}\),那么说明这个尺度里所有的字符串都出现过了,所以不存在不出现的情况;亦而反之。

这就可以引出一个性质,考虑不合法的情况:

\[ |T| \geq g[a][b][L] \geq 4^{L-2} \\ |T| \geq 4^{L-2} \]

这个 \(L\) 肯定很小,所以 Trie 之类的都只要 \(\Theta(L)\) 级别的即可。

代码

// CF461E.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200;

typedef long long ll;

int m, ch[MAX_N * 20][4], calc[4][4][20], ptot, mlen;
ll n;
bool tag[MAX_N * 20];
char str[MAX_N];

ll fpow(ll bas, ll tim)
{
  ll ret = 1;
  while (tim)
  {
    if (tim & 1)
      ret *= bas;
    bas *= bas;
    tim >>= 1;
  }
  return ret;
}

struct matrix
{
  ll mat[4][4];
  ll *operator[](const int &rhs) { return mat[rhs]; }
  matrix operator*(const matrix &rhs)
  {
    matrix ret;
    memset(ret.mat, 0x3f, sizeof(ret.mat));
    for (int k = 0; k < 4; k++)
      for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 4; j++)
          ret[i][j] = min(ret[i][j], mat[i][k] + rhs.mat[k][j]);
    return ret;
  }
  matrix operator^(const ll &rhs)
  {
    ll tim = rhs - 1;
    matrix ret = *this, bas = *this;
    while (tim)
    {
      if (tim & 1)
        ret = ret * bas;
      bas = bas * bas;
      tim >>= 1;
    }
    return ret;
  }
} trans;

void insert(int start_pos)
{
  int p = 0, sc = str[start_pos] - 'A';
  for (int i = start_pos; i <= min(start_pos + mlen - 1, m); i++)
  {
    int c = str[i] - 'A';
    if (ch[p][c] == 0)
      ch[p][c] = ++ptot;
    p = ch[p][c];
    if (!tag[p])
      tag[p] = true, calc[sc][c][i - start_pos + 1]++;
  }
}

bool check(ll mid)
{
  matrix ret = trans ^ mid;
  bool flag = true;
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    for (int j = 0; j < 4; j++)
      flag &= ret[i][j] >= n;
  return flag;
}

int main()
{
  scanf("%lld%s", &n, str + 1), m = strlen(str + 1), mlen = min(11, m + 1);
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    insert(i);
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    for (int j = 0; j < 4; j++)
      for (int k = mlen; k >= 2; k--)
        if (calc[i][j][k] != fpow(4, k - 2))
          trans[i][j] = k - 1;
  ll l = 1, r = n, res = 0;
  while (l <= r)
  {
    ll mid = (l + r) >> 1;
    if (check(mid))
      r = mid - 1, res = mid;
    else
      l = mid + 1;
  }
  printf("%lld\n", res);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注