AtCoder Regular Contest 098 – 解题报告

C – Attention

前缀和后缀搞一搞即可。

// ARC098A.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 3e5 + 200;

int pre[2][MAX_N], n;
char str[MAX_N];

int main()
{
  scanf("%d%s", &n, str + 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    pre[str[i] == 'E'][i]++, pre[0][i] += pre[0][i - 1], pre[1][i] += pre[1][i - 1];
  int ans = 1e9;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    ans = min(pre[0][i - 1] + pre[1][n] - pre[1][i], ans);
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

D – Xor Sum 2

考虑一个性质,只有在 \(a \& b=0\) 时,才能满足 \(a \oplus b = a + b\)。二分或者是 two-pointers 即可。

// ARC098B.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 2e5 + 200;

int n, ai[MAX_N], bits[20][MAX_N];
long long ans;

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ai[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 0; j < 20; j++)
      bits[j][i] = bits[j][i - 1] + ((ai[i] >> j) & 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    int l = 1, r = i, res;
    while (l <= r)
    {
      int mid = (l + r) >> 1;
      bool flag = true;
      for (int j = 0; j < 20; j++)
        flag &= bits[j][i] - bits[j][mid - 1] <= 1;
      if (flag)
        r = mid - 1, res = mid;
      else
        l = mid + 1;
    }
    ans += i - res + 1;
  }
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

E – Range Minimum Queries

枚举最小值 \(x\),然后把整个线段分割成多个最小值大于等于 \(x\) 的段。把每个段里面前 \(len – k + 1\) 大的数拿出来,再进行排序,取 \(Q\) 大的数即可验证。

// ARC098C.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 2020;

typedef pair<int, int> pii;

int n, k, q, ai[MAX_N], ans = 1e9;

int check(int minimum_val)
{
  vector<int> block, pool;
  for (int i = 1; i <= n + 1; i++)
    if (ai[i] >= minimum_val)
      block.push_back(ai[i]);
    else
    {
      if (block.size() >= k)
      {
        sort(block.begin(), block.end());
        int len = block.size();
        for (int i = 0; i <= len - k; i++)
          pool.push_back(block[i]);
      }
      block.clear();
    }
  sort(pool.begin(), pool.end());
  if (pool.size() < q)
    return 1e9;
  return pool[q - 1] - minimum_val;
}

int main()
{
  scanf("%d%d%d", &n, &k, &q);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &ai[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    ans = min(ans, check(ai[i]));
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

F – Donation

刚开始思考的时候,大概能了解到这个东西最后会转换为树上问题。考虑每一次金额的变动,都会导致一些点的消失,那么就会产生割点,同时最后的形状也一定是树。加上一个性质:捐款只会发生在最后一次经过,我们可以确定最后的形状一定是树。

考虑定义 \(\max(a_i – b_i, 0)\) 作为每个点所需的额外金额,最后树的形状一定是随着深度的增加、\(c_i\) 变大。我们可以用并查集来建出这棵树,然后用 DP 来算最大的准备金。

// ARC098F.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 1e5 + 200;

typedef long long ll;

int n, m, head[MAX_N], current, ai[MAX_N], bi[MAX_N], ci[MAX_N], id[MAX_N], rk[MAX_N], mem[MAX_N];
ll dp[MAX_N], tot[MAX_N];
vector<int> G[MAX_N];

struct edge
{
  int to, nxt;
} edges[MAX_N << 1];

void addpath(int src, int dst)
{
  edges[current].to = dst, edges[current].nxt = head[src];
  head[src] = current++;
}

int find(int x) { return mem[x] == x ? x : mem[x] = find(mem[x]); }

void dfs(int u, int fa)
{
  tot[u] = bi[u];
  for (auto son : G[u])
    dfs(son, u), tot[u] += tot[son];
}

void calc(int u, int fa)
{
  if (G[u].empty())
    return (void)(dp[u] = bi[u] + ci[u]);
  dp[u] = 1e18;
  for (auto v : G[u])
    calc(v, u), dp[u] = min(dp[u], tot[u] - tot[v] + max(1LL * ci[u], dp[v]));
}

int main()
{
  memset(head, -1, sizeof(head));
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d%d", &ai[i], &bi[i]), ci[i] = max(ai[i] - bi[i], 0), id[i] = i, mem[i] = i;
  sort(id + 1, id + 1 + n, [](const int &rhs1, const int &rhs2) { return ci[rhs1] < ci[rhs2]; });
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    rk[id[i]] = i;
  for (int i = 1, u, v; i <= m; i++)
    scanf("%d%d", &u, &v), addpath(u, v), addpath(v, u);
  for (int idx = 1; idx <= n; idx++)
  {
    int u = id[idx];
    for (int i = head[u]; i != -1; i = edges[i].nxt)
      if (u != find(edges[i].to) && rk[u] > rk[find(edges[i].to)])
        G[u].push_back(find(edges[i].to)), mem[find(edges[i].to)] = u;
  }
  dfs(id[n], 0), calc(id[n], 0), printf("%lld\n", dp[id[n]]);
  return 0;
}

 


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注