AtCoder Regular Contest 074E:RGB Sequence – 题解

主要思路

这个题看上去像是 \(\Theta(n^3)\) 的。一眼想到设置 \(dp[i][a][b][c]\) 进行转移,然而发现不仅空间开不下而且还需要额外的时间。

考虑设计 \(dp[a][b][c]\),其中 \(a, b, c\) 为 \(R, G, B\) 出现的最晚时间,显然有 \(i = \max(a, b, c)\)。通过这个,我们可以遍历一下要求然后做转移。

代码

// ARC074C.cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAX_N = 330, mod = 1e9 + 7;

typedef pair<int, int> pii;

int n, m, dp[MAX_N][MAX_N][MAX_N], ans;
vector<pii> rig[MAX_N];

int main()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1, l, r, x; i <= m; i++)
  {
    scanf("%d%d%d", &l, &r, &x);
    rig[r].push_back(make_pair(l, x));
  }
  dp[0][0][0] = 1;
  for (int a = 0; a <= n; a++)
    for (int b = 0; b <= n; b++)
      for (int c = 0; c <= n; c++)
      {
        if (dp[a][b][c] == 0 || (a == b && a != 0) || (b == c && b != 0) || (a == c && a != 0))
          continue;
        int i = max(a, max(b, c));
        bool flag = true;
        for (pii stat : rig[i])
          if ((a >= stat.first) + (b >= stat.first) + (c >= stat.first) != stat.second)
          {
            flag = false;
            break;
          }
        if (!flag)
        {
          dp[a][b][c] = 0;
          continue;
        }
        dp[i + 1][b][c] = (0LL + dp[i + 1][b][c] + dp[a][b][c]) % mod;
        dp[a][i + 1][c] = (0LL + dp[a][i + 1][c] + dp[a][b][c]) % mod;
        dp[a][b][i + 1] = (0LL + dp[a][b][i + 1] + dp[a][b][c]) % mod;
        if (i == n)
          ans = (0LL + ans + dp[a][b][c]) % mod;
      }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注